AFAMER HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

AFAMER HİZMETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (bundan böyle AFAMER olarak anılacaktır), 7.04.2016 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Avrupa Birliği yasalarına uyum çerçevesinde, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak AFAMER tarafından yukarıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amaçları

AFAMER ile herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan öğrenciler, öğrenci aileleri, idari ve akademik personeller, diğer çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, vb. gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile toplanan kişisel verileri;

•          AFAMER hizmetlerinden faydalanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili birimlerce yapılması,

•          İdari ve akademik çalışmaların yürütülmesi,

•          AFAMER tanıtım faaliyetlerinde kullanılabilmesi,

•          AFAMER tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişilerin faydalanabilmesi,

•          Eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdürülmesi,

•          Yükseköğretim mevzuatı ve Üniversite iç düzenlemeleri kapsamında eğitim faaliyetinden kaynaklı hakların tesis edilmesi,

•          İstatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, listeleme, analiz, inceleme ve değerlendirme yapılması,

•          AFAMER faaliyet ve hizmetlerinden yararlananların hak ve yükümlülüklerini korumak ve yerine getirilmesini sağlamak,

•          AFAMER faaliyet ve hizmetlerine başvuruda bulunanlar ile çalışanlarının ve  ziyaretçilerinin can ve mal güvenliğini sağlamak,

•          AFAMER’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak

amaçları ile KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecek, aktarılacak ve depolanacaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde toplanan kişisel verileriniz; Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Öğretim Kurumları, SGK, Vergi Dairesi, kanunen yetkili otorite, kamu kurum ve kuruluşları, anlaşmalı bankalar, işbirliği yapılan firmalar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi

Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ile KVKK 7. Maddesi gereğince ilgili mevzuata uygun olarak işlenen verilerin, işlenme amacının ortadan kalkması ile r’esen veya ilgili kişinin talebi üzerine veri sorumlusu tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verinin iş biriminin kontrolü ve yetkisi dışında sadece bilgi sistemlerinde bulunması durumunda, bilgi sistemlerinden sorumlu birimler bu veriyi saklayacaktır. İş süreçlerini etkileyecek ve veri bütünlüğünün bozulmasına, veri kaybına ve yasal düzenlemelere aykırı sonuçlar doğmasına neden olacak periyodik imhalar, verinin türü ve içinde yer aldığı sistemler ile dikkate alınarak bilgi sistemleri bölümlerince yapılacaktır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanuni Hakları

Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu https://www.dpu.edu.tr/index/sayfa/476/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu web adresinden temin edilmektedir. Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formunu AFAMER iletmeniz durumunda AFAMER en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, AFAMER tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021, Cuma